ഹുവായ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബ്യൂറോ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലെത്തി

ഹുവായ് എ.എസ്.എൻ മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി സി.ഇ., ലിമിറ്റഡിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ ജെറമി ഗുവാൻ, ഹുവായ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ടെക്നോളജി ബ്യൂറോയുടെ നേതാക്കൾക്ക് പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ നൽകി. ടെക്നോളജി ബ്യൂറോയുടെ പ്രസക്തമായ നേതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഉൽ‌പാദനവും വികസനവും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർ‌ക്ക്‌ഷോപ്പ് സന്ദർശിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ സ്വതന്ത്രമായ നവീകരണം, ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണവും വികസനവും, ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ കഴിവുകൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുകയും ചെയ്തു.

ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ സ്ഥിതി ശ്രദ്ധിച്ച ശേഷം, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ജനറൽ മാനേജർ ജെറമി ഗുവാനും കമ്പനിയുടെ പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകളിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വ്യക്തികളുമായും അവർ ഒരു കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി നവീകരണത്തിലും വികസനത്തിലും നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസിലാക്കുന്നതിനും കമ്പനികൾക്ക് മറ്റ് സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്, അതിലൂടെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സാങ്കേതിക കണ്ടുപിടിത്ത കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അവരുടെ സാങ്കേതിക കണ്ടുപിടിത്ത വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

കമ്പനിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ജനറൽ മാനേജർ ജെറമി ജില്ലാ ടെക്നോളജി ബ്യൂറോ നേതാക്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ശക്തമായ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. എ‌എസ്‌എൻ‌ മെഡിക്കൽ‌ ഇന്നത്തെ നേട്ടങ്ങൾ‌ സംരംഭകത്വത്തിനും ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ പിന്തുണയ്‌ക്കായുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ മുൻ‌ഗണനാ നയങ്ങളിൽ‌ നിന്നും, സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ ദീർഘകാല പരിചരണത്തിനും സഹായത്തിനും അഭേദ്യമാണെന്ന് ജെറമി പറഞ്ഞു, എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ‌ക്ക് എ‌എസ്‌എനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നത് തുടരാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മെഡിക്കൽ വലുതും ശക്തവുമായിത്തീരുന്നു, പ്രാദേശിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കും.

ജില്ലാ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബ്യൂറോയുടെ നേതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വികസനം പൂർണ്ണമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു, കൂടുതൽ പ്രോജക്ടുകൾ ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ഫലങ്ങൾ നേടാനും എഎസ്എൻ മെഡിക്കൽ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകളിലെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തികൾ മുഴുവൻ സന്ദർശനത്തിനും അന്വേഷണത്തിനായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.


പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ -22-2020